İdrar Kaçırma (Üriner İnkontinans)

İDRAR KAÇIRMA (İNKONTİNANS) Sosyal ve hijyenik sorunlara yol açan istemsiz olarak idrar kaçırma olarak tanımlanmıştır.Daha çok, çok doğum yapmış kadınlarda, menopoz döneminde

ortaya çıkar. Stres,Acil ve ikisinin karışımı olmak üzere üç şekilde görülür. 60 yaş ve üstündeki tüm kadınlarda üriner inkontinans oranı: %37dir. 35-74 yaşlarında rastgele seçilen 1050 kadında ped kullanımını gerektiren üriner inkontinansı oranı %12 olarak saptamıştır.

STRES İNKONTİNANS: Öksürük,hapşırık,gülme ,ağır kaldırma gibi aşırı aktivitede idrar kaçırma

ACİL İNKONTİNANS:Sıkışmayla,aniden gelen işeme hissiyle birlikte idrar kaçırma

KARMA İNKONTİNANS: İkisinin birlike görüldüğü idrar kaçırma

Bu şikayetler varsa mutlaka ÜROLOJİ doktoruna muayene olun.

DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN AŞAĞIDAKİ METNİ OKUYUN

ÜRİNER İNKONTİNANS(İDRAR KAÇIRMA)

İŞEME FİZYOLOJİSİ

 • Normal bir miksiyon için mesane ve üretranın morfolojik yapısının normal olması,
 • Depolama fazında artan idrar miktarına uyum, düşük intravezikal basınç, artan intravezikal basınca rağmen kapalı mesane boynu ve istemsiz mesana kasılmalarının olmaması,
 • Boşaltım fazında ise detrusor kasının yeterli kasılması, düz ve çizgili kas sfinkterlerin gevşemesi gerekir

ÜRETRA ANATOMİSİ

5

Miksiyon kortksteki ve ponstaki miksiyon merkezleri tarafından istemli olarak kontrol edilir.

6

Miksiyon refleksi için sempatik, parasempatik ve somatik sinirlerin modulasyonu ve integrasyonu gereklidir.

7

ÜRİNER İNKONTİNANS TANIMI:

Uluslararası Kontinans Derneğinin (ICS) tanımına göre üriner inkontinans sosyal ve hijyenik sorunlara yol açan ve objektif olarak gösterilebilen istemsiz olarak idrar kaçırma olarak tanımlanmıştır.

Prevelans

 • %26.7 : stres inkontinans,
 • % 9.1 : urge inkontinans,
 • %55.3 : miks tip inkontinas
 • 35-74 yaşlarında randomize seçilen 1050 kadında ped kullanımını gerektiren üriner inkontinansı oranı %12 olarak saptamıştır.
 • Üriner inkontinans kadınlarda yaygın olup nadiren ciddi cerrahi yada travma öyküsü vardır.
 • Erkeklerde ise sıklıkla daha önce geçirilmiş cerrahi yada travma öyküsü vardır.

SEMPTOM DEĞERLENDİRMESİ

 • Urge İnkontinans; Ani işeme isteğiyle istemsiz olarak idrar kaçırma
 • Stres inkontinans; Fiziksel aktiviteyle idrar kaçırma.
 • Karma idrar kaçırma; Hem stres ve urge şeklinde idrar kaçırma
 • Taşma İnkontinansı; Üriner retansiyonla beraber hastanın idrar kaçırması

STRES İNKONTİNANS

 • İnkontinans tiplerinden biri olan stres inkontinas ICS tarafından detrusor aktivitesi artmaksızın intravezikal basıncın üretra basıncını aşmasıyla ortaya çıkan idrar kaçırma şekli olarak tanımlanır.
 • Bu gün için en çok kabul gören görüş, üretranın hatalı pozisyonu dolayısıyla stres esnasında (öksürük vs) üretraya intikal etmesi gereken basıncın yeterince doğru intikal etmemesi.

Anatomik stres inkontinans sınıflandırılması

Blavias tarafından yapılmıştır. Buna göre;

 • Tip 0: Hasta tipik olarak stres inkontinanstan yakınır fakat klinik veya ürodinamik olarak inkontinans saptanamaz.
 • Video-ürodinamik incelemede mesane boynu ve proksimal üretra istirahat sırasında kapalıdır. Mesane boynu symphis pubis seviyesinde veya bu seviyenin üstünde bulunur.
 • Tip 1: Mesane boynu istirahat anında kapalı ve symphis pubisin üzerindedir. Stres sırasında mesane boynu ve proksimal üretra açılır ve inkontinans gözlenir. Sistosel yoktur yada küçük bir sistosel vardır.
 • Tip 2a : Mesane boynu istirahatte kapalıdır ve simfis pubiste yada üzerinde yer alır. Stres sırasında simfis pubis altına iner, mesane boynu ve proksimal üretra açılır ve dönerek aşağıya iner.
 • Tip 2b: Mesane boynu istirahatte kapalıdır ancak istirahatte de simfis pubis altında yer alır. Stres sırasında, mesane boynu ve proksimal üretra açılır ve dönerek aşağıya iner. Bu sistoüretroselin karakteristik özelliğidir.
 • Tip 3 :İstirahat anında mesane boynu ve proksimal üretra açıktır. Proksimal üretra artık bir sfinkter görevi göremez.

Raz Sınıflandırması

 • Anatomik inkontinans : İntakt sfinkterin malposizyonuna bağlı
 • İntrensek sfinkter yetmezliği: Sfinkter intakt değildir. Hipermobilite var ya da yok

MESANE,ÜRETRA VE PELVİS TABANININ KAS YAPISI

8 9

10 11

12

ÜRİNER İNKONTİNANSTA DEĞERLENDİRME

 • Anemnez
 • İşeme Günlüğü
 • Ped Testi
 • Laboratuar tetkikleri
 • Fizik Muayene
  1-Nörojenik muayene
  2-Stres testi(Marshall- Bonney)
  3-Q Tip testi
  4-Uroflowmetri
  5-Ürodinamik Değerlendirme
 • Hastanın semptomları detaylı bir şekilde sorgulanmalıdır. Birden fazla semptom varsa hangisinin daha ağırlıklı olduğu belirtilmelidir
  1-Pollaküri,noktüri,disüri
  2-Urgency ve urge inkontinans
  3-Stres inkontinans
  4-İnkontinansın zamanı, sıklığı, miktarı, hangi durumlarda idrar kaçırdığı ve kullanılan ped sayısı
  5-İdrar kalibre ve projeksiyonu
  6-Miksiyon sonrası damlama
  7-İdrar retansiyonu
  8-Nörojenik mesane
 • Üriner inkontinansta tedavi etyopatogeneze göre konservatif,tıbbi veya cerrahidir.

Davranış Tedavisi

 1. Zamanlı işeme
 2. Acil işeme
 3. Sıvı kısıtlanması
 4. Gastrointestinal sistem düzenlenmesi
 5. İrritan gıdalardan kaçınma

KONSERVATİF YAKLAŞIMLAR

 • Psikoterapi
 • Pelvik kas egzersizleri
 • Biofeedback
 • Pelvik elekrik stimulasyonu
 • Sakral sinir stimulasyonu

İLAÇ TEDAVİSİ

 • Duloxetine:(Selektif serotonin ve norepinefrin gerialım inhibitörü antidepresif).
 • Lokal östrojen tedavisi

Cerrahi Tedavi

 • Anatomik SI tedavisinde temel amaç; Bozulmuş olan üretrovesikal açıyı düzeltmektir.
 • İntrensek yetmezlikte ise temel amaç; üretranın direncini (rezistansını) arttırmak ve koaptasyonunu (kapanabilme kapasitesini) sağlamaktır.

Stres İnkontinans Tedavi Yöntemleri

 • Üretral Hipermobilite(Tip I-II)
 • Biofeedback
 • Duloxetine
 • Elektik stimulasyonu
 • Üretropeksi (Burch)
 • Pubovajinal sling
 • İntrensek sfinkter yetmezliği(Tip III)
 • Biofeedback
 • Duloxetine
 • Elektik stimulasyonu
 • Periüretral kollajen enjeksiyonu
 • Pubovajinal sling

13

14

15 16

17

Peri üretral enjeksiyonlar
(teflon - kollagen - silikon - yağ)

18 19

Aşırı Aktif Mesane(Urge inkontinans)

 • Aşırı aktif mesane istemsiz detrusor kontraksiyonları için genel bir tanımlamadır.
 • Üriner inkontinansın detrusor kaynaklı nedeni düşük mesane kompliansı ve aşırı aktif detrusordur
 • İstemsiz detrusor kontraksiyonlarının etjolojisi belirsiz ise Aşırı Aktif Mesane,
 • Nörolojik bozukluğa bağlı istemsiz detrusor kontraksiyonları Detrusor Hiperrefleksi,
 • Etyolojisi nörolojik bozukluğa bağlı olmayanlar ise(Enf.,Tümör vb) Detrusor İnstabilitesi olarak tanımlanır.

Aşırı Aktif Mesane(Urge inkontinans) Tedavi yöntemleri

 • Etyolojiye yönelik tedavi Üretral obstriksiyon,enfeksiyon,mesane tümörü, taş, interstisiyel sistit, spinal kord tm, herni diskal.vb
 • İdiopatik aşırı aktif mesanede tedavi
  Biofeedback
  Antikolinerjik, antimuskarinik, trisiklik antidepresan (Duloksetin) vb.
  Botulinum toksin injeksiyonları
  Temiz aralıklı kateterizasyon
  Elektrik stimulasyonu
  Sakrak blokaj
  Augmentasyon sistoplasti

TAŞMA(OVERFLOW) İNKONTİNANS ETYOLOJİ VE TEDAVİ

 • Az Aktif Detrusor(Hipotonik Mesane)
  (Temiz aralıklı kateterizasyon-TAK)
 • Mesane Çıkım Obstruksiyonu (Prolapsus veya BPH)
  (Anatomik çıkım obstrusiyonu düzeltme)